Aktivitetsplan

Undervisning På Stedet

 

 

Temadag for ansatte på privat Bocenter om Psykiatriske diagnoser og psykiske tilstande.

Institutionen har beboere med lettere udviklingshæmning og psykiatriske diagnoser.

Temadagen (februar) bestod af oplæg indenfor ICD10 diagnosesystem efterfulgt af gruppedrøftelse ud fra deltagernes erfaringer fra praksis og afrundet med en fælles opsamling.

 

Farmakologikursus 6 dage i Medicinadministration og håndtering for ansatte på mellemstort Socialpsykiatrisk Bocenter. 

Kursusforløbet blev afholdt i maj-juni lokalt på centret. Deltagerne var primært pædagoger, social-og sundhedsass., men også ergoterapeuter og socialrådgiver deltog.

Kurset vægter psykofarmaka, men også hyppige områder indenfor anden anvendt medicin gennemgås samt ansvar ved medicinhåndtering. 

Kurset blev afsluttet med en skriftlig opgave, hvor der gives individuel tilbagemelding og fælles gennemgang.

Kurset er gennemført efter sammen koncept på samme institution adskillige gange tidligere.

 

Medicinhåndteringskursus 3 dage i medicinhåndtering for ansatte på privat rehabiliteringscenter for hjerneskadede, afholdt i okt. nov.

Deltagerne var bredt tværfagligt sammensat: Ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, socialrådgiver, neuropsykolog.

Indhold bestod af 1. dag til almen farmakologi, 2. dag intro til anvendelse af medicin.dk og kobling til medicin kendt fra egen praksis. 3.dag Krav og ansvar ved medicinhåndtering og administration.

 

Konsulentbistand:

På samme institution har jeg gennemset stedets sundhedsfaglige dokumentation og medicindokumentation Dette skal i starten af 2017 følges op med gennemgang, vejledning og sidemandsoplæring af personalet i forhold til journalføring af sygepleje – og behandling indenfor sundhedsloven..

Dette indebærer også kontrol af den enkelte borgers identifikation, dosering og korrekt opbevaring ved medicinopgaver i forhold til den enkelte borgerens behandling, der hvor personalet har medansvar for borgerens medicinadministration og oplæring til hel- eller delvis varetagelse af egen medicinske behandling.  

 

Konsulentbistand plejehjem:

Året igennem har jeg haft konsulentopgaver indenfor dokumentation, statistik, kvalitetssikring og faglig udvikling, herunder udarbejdelse af vejledninger og instrukser hos privat kunde (mellemstort plejecenter).
I foråret 2016 har implementering af FMK været i fokus.
Efterårets fokus var forberedelse til FSIII og opstart til implementering af nyt omsorgssystem CURA.
Jeg har i den forbindelse haft oplæg om FSIII til en mindre lederkonference, og undervisning af personale i forbindelser med den løbende indføring af det nye dokumentationssystem.