Implementering af dokumentation

 

Det er praktisk at alle medarbejdere i en organisation er i stand til at dokumentere i Borgernes journaler ud fra en ensartet fremgangsmåde. Personalet er afhængige af at kunne kommunikere for hele døgnet, og kunne hente relevante data for den videre pleje – og omsorg.

Personalet skal også kunne oplære nyt personale indenfor den fælles forståelse og ramme for dokumentationens betydning og indhold.

Udarbejdelse af vejledning og instrukser for dokumentationens indhold og krav tilpasset organisationens dokumentationssystem og det lokale behov der giver mening, er en metode til at skabe fælles forståelse og fremgangsmåde i den daglige praksis. Processen kan sættes i gang via kendskab og anerkendelse al vejledningers indhold, der følges op af systematisk indblik i den konkrete dokumentation via auditredskab og sidemandsoplæring.

Jeg kan tilbyde støtte i en organisation til igangsættelse af implementeringsprocessen mhp. en ensartet og systematisk dokumentation.